John Lennon

Život je to, čo sa Vám stane, zatiaľ čo ste zaujatý úplne inými plánmi.

Venujeme sa sprevádzaniu rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením bez obmedzenia veku. Svojimi aktivitami sa snažíme o osvetu v problematike integrácie a inklúzie detí a ľudí so znevýhodnením.

Poskytujeme:

  • individuálne a skupinové terapie, ktoré sú zamerané na celkový psychomotorický rozvoj dieťaťa.
  • voľno časové a spoločenské aktivity pre rodiny s deťmi, ich rodinných príslušníkov , priateľov a seniorov .
  • špecializované vzdelávacie aktivity pre laickú a odbornú komunitu.